Palvelimen konfigurointi

06.04.2018

Ubuntu server 16.04.3 LTS asennus

Haimme asennus tiedoston osoitteesta: https://www.ubuntu.com/download/server

Käytimme UNetbootin ja Rufus työkaluja boottaavien USB tikkkujen tekemiseen:

https://rufus.akeo.ie/

https://unetbootin.github.io/

Löysimme asennus ohjeet täältä: https://askubuntu.com/questions/340965/how-do-i-install-ubuntu-server-step-by-step

Valitsimme kieli, paikka ja näppäimistö asetukset, sen jälkeen annoimme nimen koneelle sekä hyvän salasanan.

  • Emme salanneet kotihakemistoa

Hyväksyttiin kellonaika.

Levy osioinnissa valitsimme “Guided  – use entire disk and set up LVM
Valitsimme osioitavan levyn, ja vastasimme “Yes” seuraavaan kahteen kysymykseen.

  • Jätettiin paketti hallinnan osoite tyhjäksi
  • “Asennetaan tietoturva päivitykset automattisesti”

Sofware selection kohdassa tuli valita:

  • OpenSSH server
  • DNS server
  • Manual package selection

Ja “Continue”.

GRUB:istä ei kysytty mitään asennuksen aikana.

Konfigurointi

Teimme päivitykset.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Muokkasimme sshd_config tiedostossa Banner kohdan sekä käynnistettiin uudelleen.

sudoedit /etc/ssh/sshd_config

sshd_config
* What ports, IPs and protocols we listen for Port 2222

Porttinumeroa ei tarvitse vaihtaa, se saa olla 22.

banner
Tässä pitää vain poistaa risuaita # pois Banner /etc/issue.net edestä

sudo systemctl restart sshd.service

Muokkasimme interfaces tiedostoon kiinteät ip-osoitteet ja käynnistimme sshd:n uudelleen.

sudoedit /etc/network/interfaces

interfaces
Älä muokkaa verkkoliitännän nimeä, jos se on esim. eno1 niin anna olla sen alkuperäisessä muodossa. (verkkoliitännän nimi tässä kuvassa on ens2s0)

sudo systemctl restart sshd.service

Näet ssh palvelimen tilanteen komennolla:

systemctl status sshd.service

Onnistuimme pingaamaan ja ottamaan ssh-yhteyden sisäisestä verkosta palvelimeen.

sshtoimii

Odoon asennus

Käytimme seuraavat komennot roottina asennukseen:

$ wget -O – https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add –

$ echo “deb http://nightly.odoo.com/11.0/nightly/deb/ ./” >> /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

$ apt-get update && apt-get install odoo

Kirjoittamalla palvelimen osoitteen selaimen osoite kenttään, pääsimme odoon kirjautumis sivulle. Ensin piti luoda tietokanta ja siihen käyttäjä, admin käyttäjätunnuksen luonnin jälkeen saat lisää käyttäjiä Seetings > Users kohdasta.

users näkymä

Pienen muokkauksen jälkeen saimme myös netti sivun näkyville.

odoo welcome nettisivu

Vakaa WKHTMLTOPDF

Käytä seuraavat komenot:

$ sudo curl -LO https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz
$ sudo tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz
$ sudo cp ./wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/
$ sudo cp ./wkhtmltox/bin/wkhtmltoimage /usr/bin/
$ sudo systemctl stop odoo
$ sudo systemctl start odoo

 

Nyt pääset Odoon päänäkymään kirjoittamalla localhost:8069 osoitepalkkiin.
Seuraavaksi asennetaan Nginx WWW- ja proxypalvelimen, jotta meidän ei tarvitse lisätä :8069 porttinumeroa IP osoitteen perään aina kun kirjaudutaan järjestelmään.

Asensimme Nginx komennolla:

sudo apt-get install nginx

Muokkasimme Nginx sivu konfiguraatio tiedoston:

nano /etc/nginx/sites-available/default

Lisättiin location kohdalle seuraavat segmentit:

location / {
proxy_pass http://172.28.175.3:8069;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}

nginxlocation

Käynnistettiin nginx uudelleen:

systemctl restart nginx
systemctl start nginx

Jos olet LABRA luokissa niin pääset meidän tietokantaamme osoitteella:

http://172.28.175.3

 

 

Advertisements

Ensimmäinen yhteydenotto yritykseen

14.02.2018

Aloitimme keskiviikon ottamalla yhteyttä suomalaiseen Avoin.Systems yritykseen, joka tarjoaa Odoo pohjaisia liiketoimintasovelluksia, sekä heidän omia räätälöityjä sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin. Kysyimme mitkä ovat Odoon yleisimmin käytetyt moduulit heidän näkökulmastaan. Saimme vastaukseksi seuraavat:

  • Myynti
  • CRM
  • Varastonhallinta tai projektit (riippuen liiketoiminnan laadusta)
  • Laskutus

Kysyimme myös yritystä joka käyttää Odoo järjestelmää liiketoiminnan tukena ja saimme vastaukseksi Pelago Bicycles. Otimme yhteyttä kyseiseen yritykseen selvittääksemme, kuinka heidän liiketoimintansa on muuttunut/parantunut Odoon käyttöönoton jälkeen ja onko kustannukset pienentyneet aikaisempaan verrattuna. Kysyimme myös, olisko meidän mahdollista tavata heidät ja keskustella lisää Odoon käyttöön liittyen. Toistaiseksi emme ole saaneet vastausta asiaan liittyen.

Avoin.Systems https://avoin.systems/
Pelago Bicycles https://www.pelagobicycles.com/?___store=default

Odoo Community 11 asennus skriptin avulla

9.2.2018

Aloitimme asennuksen Haaga-Helian servulassa, jossa asennusalustana toimi Virtual Box ympäristö. Tämä Odoo asennus suoritettiin lataamalla skripti, muuttamalla sen käyttöoikeuksia sekä ajamalla se.

sudo wget https://raw.githubusercontent.com/Yenthe666/InstallScript/11.0/odoo_install.sh
sudo chmod +x odoo_install.sh
sudo ./odoo_install.sh

Itse Odoon asennukseen aikaa kului vajaat 20min. Kun asennus oli mennyt onnisuneesti läpi, löytyi Odoo 11 Community osoitteesta: 10.0.2.15:8069. Seuraavaksi Odooseen oli luotava ensimmäinen tietokanta.

Tältä Odoon näkymä näytti selaimessa asennuksen ja ensimmäisen tietokannan luonnin jälkeen.

aloitus näkymä

Seuraavaksi asensimme testimielessä CRM-moduulin. Järjestelmään ei kuitenkaan päässyt vielä tässä vaiheessa käsiksi ulkopuolisista verkoista.

apit

CRM järjestelmään loimme “tilaisuuden” (Oppurtunity) johon loimme uuden asiakkaan sekä yhteyshenkilön.

crm.JPG

Odoon asennus onnistui ongelmitta käyttämämme skriptin avulla, joten tulemme todennäköisesti hyödyntämään sitä myös seuraavien asennuksien yhteydessä.

Lähteet:

https://github.com/Yenthe666/InstallScript/tree/11.0
https://xubuntu.org/download#lts

Odoo asennus

09.02.2018

Käytössämme on Haaga-Helia servulan hp tietokone, jonka ominaisuudet ovat:

Machine name: DTPERUSWIN
Machine Id: {0BD4580D-2B81-4D9D-BB82-A16D2C4430B9}
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 15063) (15063.rs2_release.170317-1834)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: HP
System Model: HP ProDesk 600 G3 MT
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 32768MB RAM
Available OS Memory: 32648MB RAM
Page File: 3545MB used, 29101MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported


Asensimme Odoon Oracle VM VirtualBox:iin jossa on:

Muisti: 1024 MB
Tallennustila: 8 MB
———————————————————————————————————————-

Koska tällä kurssilla keskitytään avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmiin, niin emme käy läpi Xubuntun asennusta.

Ensin päivitimme Xubuntun:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Seuraavaksi konfiguroimme UFW palomuurin:

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 8069/tcp
sudo ufw enable

Sitten asensimme PostgreSQL tietokannan ja palvelimen kirjastot:

sudo apt install git python-pip postgresql postgresql-server-dev-9.5 python-all-dev python-dev python-setuptools libxml2-dev libxslt1-dev libevent-dev libsasl2-dev libldap2-dev pkg-config libtiff5-dev libjpeg8-dev libjpeg-dev zlib1g-dev libfreetype6-dev liblcms2-dev liblcms2-utils libwebp-dev tcl8.6-dev tk8.6-dev python-tk libyaml-dev fontconfig

PostgreSQL käyttäjän luonti

Vaihdettiin käyttäjäksi postgres:

sudo su – postgres
createuser odoo -U postgres -dRSP

Annettiin vahva salasana. Painettiin CTRL+D ja poistuttiin postgre:stä.

Odoo käyttäjän luonti

sudo adduser –system –home=/opt/odoo –group odoo

Sitten luotiin Odoo loki tiedosto komennolla:

sudo mkdir /var/log/odoo

Odoon asennus

sudo git clone https://www.github.com/odoo/odoo –depth 1 –branch 10.0 –single-branch /opt/odoo

sudo pip install -r /opt/odoo/doc/requirements.txt

sudo pip install -r /opt/odoo/requirements.txt

sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash –

sudo apt install -y nodejs

“npm” ei ole valmiiksi asennettuna Xubuntu 16.04.3:ssa, joten se tuli asentaa ennen kuin jatkettin eteenpäin.

sudo apt-get install npm

sudo npm install -g less less-plugin-clean-css

Vakaa Wkhtmltopdf

cd /tmp

sudo wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.1/wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb

sudo dpkg -i wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb

sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin

sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin

Odoo palvelimen säätö

sudo cp /opt/odoo/debian/odoo.conf /etc/odoo-server.conf

Sitten muokattiin odoo-server.conf tiedoston sisältö seuraavanlaiseksi:

sudoedit /etc/odoo-server.conf

[options]
admin_passwd = admin
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = FALSE
addons_path = /opt/odoo/addons
;Uncomment the following line to enable a custom log
;logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log
xmlrpc_port = 8069

Odoo palvelun luonti

Luotiin uusi tiedosto komennolla:

sudoedit /lib/systemd/system/odoo-server.service

Tiedoston sisällöksi tuli:

[Unit]
Description=Odoo Open Source ERP and CRM
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
PermissionsStartOnly=true
SyslogIdentifier=odoo-server
User=odoo
Group=odoo
ExecStart=/opt/odoo/odoo-bin --config=/etc/odoo-server.conf --addons-path=/opt/odoo/addons/
WorkingDirectory=/opt/odoo/
StandardOutput=journal+console

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tiedostojen omistajuus ja käyttöoikeudet

sudo chmod 755 /lib/systemd/system/odoo-server.service

sudo chown root: /lib/systemd/system/odoo-server.service

sudo chown -R odoo: /opt/odoo/

sudo chown odoo:root /var/log/odoo

sudo chown odoo: /etc/odoo-server.conf

sudo chmod 640 /etc/odoo-server.conf

Palvelimen testaus

sudo systemctl start odoo-server

sudo systemctl status odoo-server

sudo journalctl -u postgresql

sudo systemctl stop odoo-server

sudo systemctl status odoo-server

status

Salli Odoo palvelu

sudo systemctl enable odoo-server

sudo journalctl -u odoo-server

Poistuimme painamalla CTRL+C

Odoon testaus

Kirjoittimme URL palkkiin palvelimen IP-osoitteen ja sen perään :8069 porttinumero. Pääsimme Odoon tietokannan luontivaiheeseen:

alkunäkymä

Tämän jälkeen Odoon päänäkymä näytti keskeneräiseltä. Virhe ilmoituksesta selvisi, että tämä johtui jonkun tiedoston puuttumisesta. Pikaisen googletuksen jälkeen huomasimme, että tiedosto oli kyllä olemassa, mutta nimi oli vain erillainen Odoo versio 10 ja 11 välillä.

ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Vaihtamalla nimeä Odoo toimi normaalisti.

Komento historia:

history

oppurtunity

Lähteet:

Odoo asennusohje: https://linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

Node virhe: https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/issues/3911

Odoo!

07.02.2018

Viime kerralla tehtyjen taulukoiden perusteella päädyimme neljään vaihtoehtoon. Karsimme Odoon sen hyvistä tuloksista huolimatta, koska emme löytäneet täysin maksutonta versiota.
Vaihtoehdot ovat kuvattu alla olevassa Google Trends taulukossa.

trends

Omissa tutkimuksissamme, jossa käytimme online demoja ja Google Trends sivuston antamien tietojen perusteella päädyimme Dolibarr ERP-järjestelmään.

Google Trends

Google Trends palvelusta näemme, että Dolibarr on noussut jatkuvaa tahtia ylöspäin verrattuna muihin valitsemiimme toiminnanohjausjärjestelmiin. Trytonilla on suuri suosio kuten näkyy Trends taulukossa, mutta suosio on laskenut lähivuosina ja Dolibarr on ohittanut sen.

Demot

Demoissa katsottiin lähinnä järjestelmien ulkoasua, sillä meillä ei ole riittävää käyttökokemusta. Ryhmämme jäsenellä Emrellä, on osaamista Order-to-Sale ja Order-to-Sale-with-Production tyyppisistä toimminnoista, joissa on ollut valmis tietokanta.

Lopullinen tutkimuskohde

Kokeilimme Google Trendissä myös Odoota ja se oli suosioltaan aivan omaa luokkaansa jolloin aloimme tuktimaan sitä lisää. Selvisi, että Odoosta on Enterprise sekä Community versio. Community on täysin ilmainen hieman karsituilla ominaisuksilla, joten lopullinen tutkimuskohteemme on Odoo.

odoo

Lähteet:

https://trends.google.fi/trends/explore?date=all&q=dolibarr,erpnext,idempiere,tryton

https://trends.google.fi/trends/explore?date=all&q=dolibarr,erpnext,idempiere,tryton,Odoo