Odoo asennus

09.02.2018

Käytössämme on Haaga-Helia servulan hp tietokone, jonka ominaisuudet ovat:

Machine name: DTPERUSWIN
Machine Id: {0BD4580D-2B81-4D9D-BB82-A16D2C4430B9}
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 15063) (15063.rs2_release.170317-1834)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: HP
System Model: HP ProDesk 600 G3 MT
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 32768MB RAM
Available OS Memory: 32648MB RAM
Page File: 3545MB used, 29101MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported


Asensimme Odoon Oracle VM VirtualBox:iin jossa on:

Muisti: 1024 MB
Tallennustila: 8 MB
———————————————————————————————————————-

Koska tällä kurssilla keskitytään avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmiin, niin emme käy läpi Xubuntun asennusta.

Ensin päivitimme Xubuntun:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Seuraavaksi konfiguroimme UFW palomuurin:

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 8069/tcp
sudo ufw enable

Sitten asensimme PostgreSQL tietokannan ja palvelimen kirjastot:

sudo apt install git python-pip postgresql postgresql-server-dev-9.5 python-all-dev python-dev python-setuptools libxml2-dev libxslt1-dev libevent-dev libsasl2-dev libldap2-dev pkg-config libtiff5-dev libjpeg8-dev libjpeg-dev zlib1g-dev libfreetype6-dev liblcms2-dev liblcms2-utils libwebp-dev tcl8.6-dev tk8.6-dev python-tk libyaml-dev fontconfig

PostgreSQL käyttäjän luonti

Vaihdettiin käyttäjäksi postgres:

sudo su – postgres
createuser odoo -U postgres -dRSP

Annettiin vahva salasana. Painettiin CTRL+D ja poistuttiin postgre:stä.

Odoo käyttäjän luonti

sudo adduser –system –home=/opt/odoo –group odoo

Sitten luotiin Odoo loki tiedosto komennolla:

sudo mkdir /var/log/odoo

Odoon asennus

sudo git clone https://www.github.com/odoo/odoo –depth 1 –branch 10.0 –single-branch /opt/odoo

sudo pip install -r /opt/odoo/doc/requirements.txt

sudo pip install -r /opt/odoo/requirements.txt

sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash –

sudo apt install -y nodejs

“npm” ei ole valmiiksi asennettuna Xubuntu 16.04.3:ssa, joten se tuli asentaa ennen kuin jatkettin eteenpäin.

sudo apt-get install npm

sudo npm install -g less less-plugin-clean-css

Vakaa Wkhtmltopdf

cd /tmp

sudo wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.1/wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb

sudo dpkg -i wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb

sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin

sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin

Odoo palvelimen säätö

sudo cp /opt/odoo/debian/odoo.conf /etc/odoo-server.conf

Sitten muokattiin odoo-server.conf tiedoston sisältö seuraavanlaiseksi:

sudoedit /etc/odoo-server.conf

[options]
admin_passwd = admin
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = FALSE
addons_path = /opt/odoo/addons
;Uncomment the following line to enable a custom log
;logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log
xmlrpc_port = 8069

Odoo palvelun luonti

Luotiin uusi tiedosto komennolla:

sudoedit /lib/systemd/system/odoo-server.service

Tiedoston sisällöksi tuli:

[Unit]
Description=Odoo Open Source ERP and CRM
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
PermissionsStartOnly=true
SyslogIdentifier=odoo-server
User=odoo
Group=odoo
ExecStart=/opt/odoo/odoo-bin --config=/etc/odoo-server.conf --addons-path=/opt/odoo/addons/
WorkingDirectory=/opt/odoo/
StandardOutput=journal+console

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tiedostojen omistajuus ja käyttöoikeudet

sudo chmod 755 /lib/systemd/system/odoo-server.service

sudo chown root: /lib/systemd/system/odoo-server.service

sudo chown -R odoo: /opt/odoo/

sudo chown odoo:root /var/log/odoo

sudo chown odoo: /etc/odoo-server.conf

sudo chmod 640 /etc/odoo-server.conf

Palvelimen testaus

sudo systemctl start odoo-server

sudo systemctl status odoo-server

sudo journalctl -u postgresql

sudo systemctl stop odoo-server

sudo systemctl status odoo-server

status

Salli Odoo palvelu

sudo systemctl enable odoo-server

sudo journalctl -u odoo-server

Poistuimme painamalla CTRL+C

Odoon testaus

Kirjoittimme URL palkkiin palvelimen IP-osoitteen ja sen perään :8069 porttinumero. Pääsimme Odoon tietokannan luontivaiheeseen:

alkunäkymä

Tämän jälkeen Odoon päänäkymä näytti keskeneräiseltä. Virhe ilmoituksesta selvisi, että tämä johtui jonkun tiedoston puuttumisesta. Pikaisen googletuksen jälkeen huomasimme, että tiedosto oli kyllä olemassa, mutta nimi oli vain erillainen Odoo versio 10 ja 11 välillä.

ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Vaihtamalla nimeä Odoo toimi normaalisti.

Komento historia:

history

oppurtunity

Lähteet:

Odoo asennusohje: https://linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

Node virhe: https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/issues/3911

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s